ΕΕΤΤ: Ενέκρινε το νέο μοντέλο ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους για τους παρόχους

Η ΕΕΤΤ, με Απόφασή της, ενέκρινε την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (Price Squeeze Model – PSM) των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ). To μοντέλο κοινοποιείται επίσης, στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την άμεση εφαρμογή του PSM, ως προσωρινό μέτρο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης και την έκδοση τελικής Απόφασης από την Ρυθμιστική Αρχή.

Το νέο PSM αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, καθώς διασφαλίζει ότι τα οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, ως επιχείρηση με ΣΙΑ, δεν προσφέρονται με αρνητικό περιθώριο κέρδους, και επομένως καθίσταται δυνατή η δραστηριοποίηση όλων των παρόχων στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία του PSM, η ΕΕΤΤ διενήργησε δύο εθνικές δημόσιες διαβουλεύσεις, στις οποίες συμμετείχαν οι πάροχοι FORTHNET (NOVA), ΟΤΕ, VODAFONE και WIND. Η πρώτη δημόσια διαβούλευση αφορούσε τον καθορισμό της μεθοδολογίας και η δεύτερη έθετε την αναλυτική περιγραφή του μοντέλου.

Οι δύο ανωτέρω Αποφάσεις είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ: www.eett.gr

Loading